ההזמנה האחרונה :
22 אוג ב 21:30
slider

הודעה בדבר הסכם פשרה

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסכם פשרה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית
(בת"צ 42088-11-16 אסף גרוס נ' די.די.אס הוטל מנג'מנט בע"מ)
 
ניתנת בזאת הודעה בהתאם לסעיף 25(א)(3) לחוק התביעות הייצוגיות, התשס"ו-2006 ("החוק"), כי ביום 19.6.2017 נכרת הסכם פשרה ("הסכם הפשרה") במסגרת הבקשה לאישור תובענה כייצוגית בת"צ 42088-11-16 ("הבקשה לאישור") שהוגשה על ידי מר אסף גרוס ("המבקש") נגד די.די.אס הוטל מנג'מנט בע"מ("די.די.אס") לבית משפט השלום בתל-אביב.
כללי

1.                  עניינה של הבקשה לאישור, בטענת המבקש, כי די.די.אס הפרה את החוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, תשמ"ג-1983 (להלן: "החוק למניעת העישון").

2.                  הסכם הפשרה נעשה תוך שהצדדים הצהירו כי אין בהתקשרותם בהסכם הפשרה משום הודאה מצד מי מהם או מטעמם בטענה או חבות כלשהי מצד משנהו.

3.                  המבקש מיוצג ע"י עו"ד דוד שוורצבאום ממשרד מרקמן את טומשין ("ב"כ המבקש") ממרכז רורברג, אגף איינשטיין, קומה ה', רח' פקריס 3 (פארק ת.מ.ר), רחובות, טלפון: 08-9393100; פקס: 08-9393101.די.די.אסמיוצגת ע"י עו"ד אריאל דינובצקי ממשרד ד"ר אבי וינרוט משרד עו"ד ("ב"כ די.די.אס") מרחוב ויצמן 2, מגדל אמות השקעות, תל אביב, טלפון: 03-6414100; פקס: 03-6414109.

תמצית הסכם הפשרה

4.                  הסכם הפשרה יחול על כל אדם שאינו מעשן אשר נחשף לעישון או למוצר טבק דלוק או כלי לעישונו בבריכת השחייה או בחצר שלה במלון 'דיוויד ים המלח' (להלן: "המלון") החל מיום 11/7/12 ועד למועד הגשת התביעה לאחר אישורה כייצוגית.

5.                  על פי הסכם הפשרה, די.די.אס מתחייבת לעמוד בכל דרישות החוק למניעת עישון, ובכלל זה למנות מפקח מטעמה אשר יפקח על אכיפת החוק. וכן, מתחייבת היא לתן פיצוי בשווי של כ-200,000 ₪ על דרך של תרומת "ימי כיף" לילדים הנתמכים על ידי העמותות המפורטות להלן, ב-6 מחזורים במהלך 6 חודשים שלאחר המועד הקובע, כאשר כל מחזור יכלול 50 משתתפים לפחות: האגודה למען המלחמה בסרטן; עמותת "קו לחיים";עמותת עזרה למרפא (ילדים של החיים); עמותת "אתגרים";עמותת "גדולים מהחיים"; עמותת "עזר מציון- ילדי בית אורנית"ועמותת "זכרון מנחם".

6.                  הצדדים הסכימו להמליץ לבית המשפט לקבוע כי סך של 15,000 ש"ח בתוספת מע"מ (ככל שחל) ישולמו למבקש כגמול מיוחד; וכי סך כולל של 35,000 ש"ח בתוספת מע"מ ישולמו לב"כ המבקש כשכר טרחה.

7.                  הסכם הפשרה יהווה סילוק סופי ומוחלט של כל עילה, תביעה, דרישה או טענה של מי מחברי קבוצת התובעים בגין או בקשר לעילות נשוא הבקשה לאישור.

8.                  אישור הסכם הפשרה על ידי בית המשפט ופסק הדין יהווה מעשה בית דין כלפי המבקש וכלפי כל חברי קבוצת התובעים.

 

 

פרישה מקבוצת התובעים והתנגדות להסכם הפשרה

9.                  בהתאם לסעיף 18(ד) לחוק, אדם הנמנה עם הקבוצה שבשמה הוגשה הבקשה לאישור, רשות ציבורית הפועלת לקידום מטרה ציבורית בקשר לעניין שבו עוסקת הבקשה לאישור, ארגון, שאישר השר לעניין זה, הפועל לקידום מטרה ציבורית כאמור, וכן היועץ המשפטי לממשלה, רשאים להגיש לבית המשפט, בכתב, בתוך 45 ימים מיום פרסום ההודעה, התנגדות מנומקת להסדר הפשרה וכן להמלצה המוסכמת בעניין הגמול ושכר הטרחה.

שונות

10.              האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסכם הפשרה. הנוסח המלא של הסכם הפשרה הוא המחייב. בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם הפשרה לבין האמור במודעה זו, יגברו הוראות הסכם הפשרה. הסכם הפשרה עומד לעיון, במזכירות בית משפט השלום ברחוב ויצמן 1, תל-אביב, במשרד ב"כ המבקש, שפרטיו לעיל, ובאתר האינטרנט של המלון שכתובתו: https://www.david-deadsea.co.il, עד חלוף 45 ימים ממועד פרסום מודעה זו.

11.              תוכן מודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו.

התיק נקבע לדיון בבקשה לאישור הסדר הפשרה ליום 19 אוקטובר 2017 בשעה 09:00 בבית המשפט השלום תל אביב-יפו

 
 

 
 

עו"ד אריאל דינובצקי
ד"ר אבי וינרוט, משרד עורכי דין
ב"כ די.די.אס
   
עו"ד דוד שוורצבאום
מרקמן את טומשין, חברת עורכי דין
ב"כ המבקש
   

להורדת הסכם הפשרה