ההזמנה האחרונה :
18 ינו ב 16:24
slider

הודעה בדבר מתן פסק דין בתובענה ייצוגית

הודעה בדבר מתן פסק דין בתובענה ייצוגית לפי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006
(בת"צ 42088-11-16 אסף גרוס נ' די.די.אס הוטל מנג'מנט בע"מ)
מובא בזאת לידיעת הציבור כי ביום, 23.10.2017 ניתן פסק דין על ידי בית משפט השלום בתל אביב-יפו (להלן: "בית המשפט") בתובענה הייצוגיתת"צ 42088-11-16 (להלן: "פסק הדין" ו-"התובענה") שהוגשה על ידי מר אסף גרוס ("המבקש") נגד די.די.אס הוטל מנג'מנט בע"מ("די.די.אס") לבית משפט השלום בתל-אביב.
פסק הדין אישר את הסכם הפשרה אשר הוגש לבית המשפט ביום 06.02.2017 (להלן: "הסדר הפשרה").
כללי
1.                  עניינה של התובענה בטענת המבקש, כי די.די.אס הפרה את החוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, תשמ"ג-1983 (להלן: "החוק למניעת העישון").
2.                  הסכם הפשרה נעשה תוך שהצדדים הצהירו כי אין בהתקשרותם בהסכם הפשרה משום הודאה מצד מי מהם או מטעמם בטענה או חבות כלשהי מצד משנהו.
עיקרי פסק הדין
3.                  הסדר הפשרה יחול על כל אדם שאינו מעשן אשר נחשף לעישון או למוצר טבק דלוק או כלי לעישונו בבריכת השחייה או בחצר שלה במלון 'דיוויד ים המלח' (להלן: "המלון") החל מיום 11.07.2012 ועד למועד הגשת התביעה לאחר אישורה כייצוגית.
4.                  די.די.אס מתחייבת לעמוד בכל דרישות החוק למניעת עישון, ובכלל זה למנות מפקח מטעמה אשר יפקח על אכיפת החוק. וכן, מתחייבת היא לתן פיצוי בשווי של כ-200,000 ₪ על דרך של תרומת "ימי כיף" לילדים הנתמכים על ידי העמותות המפורטות להלן, ב-6 מחזורים במהלך 6 חודשים שלאחר המועד הקובע, כאשר כל מחזור יכלול 50 משתתפים לפחות: האגודה למען המלחמה בסרטן; עמותת "קו לחיים";עמותת עזרה למרפא (ילדים של החיים); עמותת "אתגרים";עמותת "גדולים מהחיים"; עמותת "עזר מציון- ילדי בית אורנית"ועמותת "זכרון מנחם".
5.                  אושר גמול לתובע הייצוגי ולבא כוחו.
שונות
6.                  האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסדר הפשרה. הנוסח המלא של הסדר הפשרה הוא המחייב ובכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם הפשרה לבין האמור במודעה זו, יגברו הוראות הסכם הפשרה.
7.                  תוכן מודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו.  
 
עו"ד דוד שוורצבאום
מרקמן את טומשין, חברת עורכי דין   
ב"כ המבקש
  עו"ד אריאל דינובצקי
ד"ר אבי וינרוט, משרד עורכי דין   
ב"כ די.די.אס